معادلهٔ حالت و فرایندهای ترمودینامیکی ایستاوار

تبادل انرژی

انرژی درونی و قانون اوّل ترمودینامیک

برخی از فرایندهای ترمودینامیکی

چرخهٔ ترمودینامیکی

ماشین‌های گرمایی

قانون دوم ترمودینامیک و یخچال ها