انرژی جنبشی

کار نیروی ثابت

قضیه کار و انرژی جنبشی

انرژی پتانسیل

پایستگی انرژی مکانیکی

انرژی درونی و انرژی تلف شده

توان ، بازده