گفتار اول

رونویسی : حاوی مطالب صفحات 22 الی 26 کتاب درسی می باشد .

گفتار دوم

به سوی پروتئین : حاوی مطالب صفحات 27 الی 32 کتاب درسی می باشد .

گفتار سوم

تنظیم بیان ژن : حاوی مطالب صفحات 33 الی 36 کتاب درسی می باشد .