عبارت های جبری
  • 7

  • 1

فصل اول ریاضی و آمار 1 : حاوی مطالب صفحات 9 الی 24 کتاب درسی می باشد .

    تابع
  • 6

  • 1

فصل دوم ریاضی و آمار 2 : حاوی مطالب صفحات 21 الی 54 کتاب درسی می باشد .

    آمار
  • 10

  • 2

فصل سوم ریاضی و آمار 2 : حاوی مطالب صفحات 55 الی 70 کتاب درسی می باشد .

محمدطاها اسماعیلی

Nilofar Ghahremani

نظر خود را بنویسید: