تبدیل نمودار توابع

توابع چند جمله ای و تابع درجه سوم

تابع یکنوا

بدست آوردن باقیمانده تقسیم

ترکیب توابع

تابع وارون

تابع جزء صحیح