گفتار اول

مفاهیم پایه : حاوی مطالب صفحات 38 الی 41 کتاب درسی می باشد .

گفتار دوم

انواع صفات : حاوی مطالب صفحات 42 الی 46 کتاب درسی می باشد .