هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

بازگشت به: کتاب تست آنلاین شیمی کنکور

شیمی دوازدهم - فصل 1

user-img

محمدرضا مصلایی

user-img

حسین معینی

user-img

وحید اسماعیلی

user-img

امید مصلایی

صفحه‌ی 1 تا 5 کتاب شیمی دوازدهم. (پاکیزگی محیط با مولکول‌ها)

صفحه‌ی 5 تا 10 کتاب شیمی دوازدهم. (اسیدهای چرب)

صفحه‌ی 10 تا 13 کتاب شیمی دوازدهم. (در جست‌و‌جوی پاک‌کننده‌های جدید)

صفحه‌ی 1 تا 13 کتاب شیمی دوازدهم. (پاکیزگی محیط با مولکول‌ها - اسیدهای چرب - در جست‌و‌جوی پاک‌کننده‌های جدید)

صفحه‌ی 13 تا 20 کتاب شیمی دوازدهم. (اسیدها و بازها)

صفحه‌ی 20 تا 24 کتاب شیمی دوازدهم. (ثابت تعادل و قدرت اسیدی)

صفحه‌ی 13 تا 24 کتاب شیمی دوازدهم. (اسیدها و بازها - ثابت تعادل و قدرت اسیدی)

صفحه‌ی 24 تا 28 کتاب شیمی دوازدهم. (pH، مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن)

صفحه‌ی 28 تا 36 کتاب شیمی دوازدهم. (بازها)

صفحه‌ی 24 تا 36 کتاب شیمی دوازدهم. (pH، مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن - بازها)

جامع فصل 1 دوازدهم

جامع فصل 1 دوازدهم

جامع فصل 1 دوازدهم

© Copyright 2018 - 2022 www.Moniaz.ir