هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

کتاب تست آنلاین ریاضیات تجربی کنکور

user-img

علی مقدم نیا

user-img

محمد مصطفی ابراهیمی

80,000 تومان
80,000 تومان

همین الان بخرید

  فصل اول: تابع
 • 180

  image
 • 16

  image
  فصل دوم: مثلثات
 • 245

  image
 • 22

  image
  فصل سوم: حد
 • 200

  image
 • 18

  image
  فصل چهارم: مشتق
 • 170

  image
 • 15

  image
  فصل پنجم: کاربرد مشتق
 • 120

  image
 • 10

  image
  فصل ششم: هندسه دوازدهم
 • 70

  image
 • 6

  image
  فصل هفتم: شمارش و احتمال
 • 75

  image
 • 6

  image
  فصل هشتم: مجموعه‌ها
 • 30

  image
 • 2

  image
  فصل نهم: الگو و دنباله
 • 75

  image
 • 6

  image
  فصل دهم: توان و عبارت‌های جبری
 • 50

  image
 • 4

  image
  فصل یازدهم: معادلۀ درجه 2 و سهمی
 • 100

  image
 • 8

  image
  فصل دوازدهم: معادله و نامعادله
 • 75

  image
 • 6

  image
  فصل سیزدهم: قدرمطلق و جزء صحیح
 • 55

  image
 • 5

  image
  فصل چهاردهم: توابع‌نمایی و لگاریتمی
 • 50

  image
 • 4

  image
  فصل پانزدهم: هندسۀ تحلیلی
 • 60

  image
 • 4

  image
  فصل شانزدهم: هندسۀ یازدهم
 • 100

  image
 • 9

  image
  فصل هفدهم: آمار
 • 50

  image
 • 4

  image
  آزمون‌های جامع
 • 150

  image
 • 7

  image
  آزمون‌های جمع‌بندی
 • 210

  image
 • 21

  image
  تست های بوک مارک شده

© Copyright 2018 - 2022 www.Moniaz.ir

متاسفانه مشکلی پیش آمده است