هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

کتاب تست آنلاین زیست‌ شناسی کنکور

user-img

دکتر علی‌ محمد عمارلو

user-img

دکتر علیرضا اکبرپور

user-img

دکتر ملیکا عربی

60,000 تومان
60,000 تومان

همین الان بخرید

  زیست شناسی دهم - فصل 1
 • 105

  image
 • 9

  image

دنیای زنده

  زیست شناسی دهم - فصل 2
 • 105

  image
 • 9

  image

گوارش و جذب مواد

  زیست شناسی دهم - فصل 3
 • 105

  image
 • 9

  image

تبادلات گازی

  زیست شناسی دهم - فصل 4
 • 125

  image
 • 11

  image

گردش مواد در بدن

  زیست شناسی دهم - فصل 5
 • 45

  image
 • 4

  image

تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

  زیست شناسی دهم - فصل 6
 • 30

  image
 • 3

  image

از یاخته تا گیاه

  زیست شناسی دهم - فصل 7
 • 30

  image
 • 3

  image

جذب و انتقال مواد در گیاهان

  زیست شناسی یازدهم - فصل 1
 • 70

  image
 • 6

  image

تنظیم عصبی

  زیست شناسی یازدهم - فصل 2
 • 40

  image
 • 4

  image

حواس

  زیست شناسی یازدهم - فصل 3
 • 45

  image
 • 4

  image

دستگاه حرکتی

  زیست شناسی یازدهم - فصل 4
 • 45

  image
 • 4

  image

تنظیم شیمیایی

  زیست شناسی یازدهم - فصل 5
 • 50

  image
 • 5

  image

ایمنی

  زیست شناسی یازدهم - فصل 6
 • 50

  image
 • 5

  image

تقسیم یاخته

  زیست شناسی یازدهم - فصل 7
 • 70

  image
 • 7

  image

تولیدمثل

  زیست شناسی یازدهم - فصل 8
 • 40

  image
 • 4

  image

تولیدمثل نهان دانگان

  زیست شناسی یازدهم - فصل ۹
 • 10

  image
 • 1

  image

پاسخ گیاهان به محرک ها

  زیست شناسی دوازدهم - فصل 1
 • 120

  image
 • 10

  image

مولکول‌های اطلاعاتی

  زیست شناسی دوازدهم - فصل 2
 • 70

  image
 • 6

  image

جریان اطلاعات در یاخته

  زیست شناسی دوازدهم - فصل 3
 • 70

  image
 • 6

  image

انتقال اطلاعات در نسل‌ها

  زیست شناسی دوازدهم - فصل 4
 • 60

  image
 • 5

  image

تغییر در اطلاعات وراثتی

  زیست شناسی دوازدهم - فصل 5
 • 70

  image
 • 6

  image

از ماده به انرژی

  زیست شناسی دوازدهم - فصل 6
 • 50

  image
 • 5

  image

از انرژی به ماده

  زیست شناسی دوازدهم - فصل 7
 • 10

  image
 • 1

  image

فناوری های نوین زیستی

  زیست شناسی دوازدهم - فصل 8
 • 20

  image
 • 2

  image

رفتارهای جانوران

  آزمون های جامع
 • 60

  image
 • 3

  image
  تست های بوک مارک شده

© Copyright 2018 - 2022 www.Moniaz.ir

متاسفانه مشکلی پیش آمده است