مقدمه

عنصر ها چگونه به وجود آمده اند

آیا همه ی اتم های یک عنصر پایدار اند

طبقه بندی عناصر

شمارش ذره ها از روی جرم آنها

نور کلید شناخت جهان

کشف ساختار اتم

توزیع الکترون ها در لایه ها و زیر لایه ها

ساختار اتم و رفتار آن

تبدیل اتم ها به یون ها

تبدیل اتم ها به مولکول ها

حل تست

جزوه درسی و تست