هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

بازگشت به: کتاب تست آنلاین شیمی کنکور

شیمی دوازدهم - فصل 2

user-img

محمدرضا مصلایی

user-img

حسین معینی

user-img

وحید اسماعیلی

user-img

امید مصلایی

صفحه‌ی 37 تا 42 کتاب شیمی دوازدهم. (انجام واکنش با سفر الکترون)

صفحه‌ی 42 تا 50 کتاب شیمی دوازدهم. (جاری شدن انرژی با سفر الکترون)

صفحه‌ی 37 تا 50 کتاب شیمی دوازدهم. (انجام واکنش با سفر الکترون - جاری شدن انرژی با سفر الکترون)

صفحه‌ی 50 تا 54 کتاب شیمی دوازدهم. (سلول سوختی، منبعی برای تولید انرژی سبز)

صفحه‌ی 54 تا 64 کتاب شیمی دوازدهم. (برقکافت آب)

صفحه‌ی 50 تا 64 کتاب شیمی دوازدهم. (سلول سوختی، منبعی برای تولید انرژی سبز - برقکافت آب)

جامع فصل 2 دوازدهم

جامع فصل 2 دوازدهم

جامع فصل 2 دوازدهم

جامع فصل 2 دوازدهم

© Copyright 2018 - 2022 www.Moniaz.ir