هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

بازگشت به: کتاب تست آنلاین شیمی کنکور

شیمی یازدهم - فصل 1

user-img

محمدرضا مصلایی

user-img

حسین معینی

user-img

وحید اسماعیلی

user-img

امید مصلایی

صفحه‌ی 1 تا 10 کتاب شیمی یازدهم. (الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها)

صفحه‌ی 10 تا 17 کتاب شیمی یازدهم. (رفتار عنصرها و شعاع اتم)

صفحه‌ی 18 تا 28 کتاب شیمی یازدهم. (عنصرها به چه شكلی در طبیعت یافت می شوند؟)

صفحه‌ی 1 تا 28 کتاب شیمی یازدهم. (الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها - رفتار عنصرها و شعاع اتم - عنصرها به چه شكلی در طبیعت یافت می شوند؟)

صفحه‌ی 28 تا 38 کتاب شیمی یازدهم. (نفت، هدیه‌ای شگفت انگیز)

صفحه‌ی 39 تا 48 کتاب شیمی یازدهم. (آلكن‌ها، هیدروكربن‌هایی با یك پیوند دوگانه)

جامع فصل 1 یازدهم

جامع فصل 1 یازدهم

جامع فصل 1 یازدهم

© Copyright 2018 - 2022 www.Moniaz.ir