هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

کتاب تست آنلاین حسابان و ریاضیات پایه مرتبط

علی مقدم نیا

محمد مصطفی ابراهیمی

محمد پیام تائبی

  فصل اول: تابع
 • 155

 • 14

  فصل دوم: مثلثات
 • 195

 • 17

  فصل سوم: حد
 • 60

 • 6

  فصل چهارم: مشتق
 • 40

 • 4

  فصل ششم: الگو و دنباله
 • 70

 • 6

  فصل هفتم: توان و عبارت‌های جبری
 • 65

 • 6

  فصل هشتم: قدرمطلق و جزء صحیح
 • 45

 • 4

  فصل نهم: توابع‌نمایی و لگاریتمی
 • 50

 • 4

  فصل دهم: معادلۀ درجه 2 و سهمی
 • 85

 • 7

  فصل یازدهم: معادله و نامعادله
 • 60

 • 5

  فصل دوازدهم: هندسۀ تحلیلی
 • 30

 • 2

نظر خود را بنویسید:

Copyrights © ۲۰۲۰ www.moniaz.ir
توسعه داده شده توسط آپارنیک 1400-۱۳۹۷
1.3.27

متاسفانه مشکلی پیش آمده است