گفتار اول

گیرنده های حسی : حاوی مطالب صفحات 20 الی 22 کتاب درسی می باشد .

گفتار دوم

حواس ویژه : حاوی مطالب صفحات 23 الی 32 کتاب درسی می باشد .