زیست شناسی دیروز امروز فردا
 • 9

 • 0

فصل اول : حاوی مطالب صفحات 1 الی 12 کتاب درسی می باشد .

  گوارش و جذب مواد
 • 23

 • 3

فصل دوم : حاوی مطالب صفحات 13 الی 38 کتاب درسی می باشد .

  تبادلات گازی
 • 7

 • 2

فصل سوم : حاوی مطالب صفحات 39 الی 54 کتاب درسی می باشد .

  گردش مواد در بدن
 • 17

 • 3

فصل چهارم : حاوی مطالب صفحات 55 الی 78 کتاب درسی می باشد .

  تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
 • 8

 • 2

فصل پنجم : حاوی مطالب صفحات 79 الی90 کتاب درسی می باشد .

  از یاخته تا گیاه
 • 12

 • 3

فصل ششم : حاوی مطالب صفحات 91 الی 108 کتاب درسی می باشد .

  جذب و انتقال مواد در گیاهان
 • 7

 • 0

فصل هفتم : حاوی مطالب صفحات 109 الی 124 کتاب درسی می باشد .

  ترکیبی جانوران
 • 18

 • 2

شامل تمام بخش های جانوری فصل ها

alireza farahani

are

دانش اموز 1

ببخشید میشه پاسخ این سوالم را بدید هنگام استفراغ جهت حرکات قطعه قطعه کننده هم وارون میشه؟؟

نظر خود را بنویسید: